Edam-Volendam

Knelpuntenlijst 2021

1- Situatie Dijkgraaf Poschlaan

De Dijkgraaf Poschlaan is een belangrijke verkeersader, ingericht als gebiedsontsluitingsweg met aanliggende fietsstroken. Hij takt via de Singelweg aan op de N247. Naar het zuiden toe loopt de Dijkgraaf Poschlaan door als Jupiterlaan en Herculeslaan tot in het centrum van Volendam.

Tussen de N247 en de Zuidpolderlaan komt op de Duikgraaf Poschlaan een aantal belangrijke knelpunten voor. Aan weerszijde zijn belangrijke voorzieningen, zoals een wijkgebouw, een bibliotheek, apotheek, bejaardenhuis, scholen, supermarkt en sportcentra. Er zijn veel oversteekbewegingen. Het is logisch dat dit conflict oplevert met de functie van verkeersader.
Oplossingen die de veiligheid verhogen, zullen de vlotte doorstroom voor autoverkeer òf voor voetgangers en fietsers verlagen. Tot nu toe heeft de gemeente er voor gekozen, de veiligheid voor voetgangers en fietsers te vergroten door bochten, omwegen, richels, tegels en verkeerslichten met drukknopjes. Dit vermindert echter het comfort , en kan het fietsen of lopen ontmoedigen. Ook zullen de brutalere fietsers de obstakels omzeilen door de rijbaan te kiezen. Beter is, dit deel van de Dijkgraaf Poschlaan 30 km zone te maken, zodra de derde ontsluitingsweg is aangelegd. Hierdoor wordt de veiligheid verhoogd en hoeven er minder vreemde omwegen en obstakels in de fiets- en voetgangersverbinding te zijn.

betegelde inhammen

De betegelde inhammen, de zgn. “chicanes” langs de Dijkgraaf Poschlaan remmen het autoverkeer niet af. Zij zijn hinderlijk en gevaarlijk voor fietsers. In de herfst met bladeren en plassen, in de winter met sneeuw zijn ze voor fietsers een onmogelijke barrière. De richels op de overgang asfalt/tegels zijn zo diep dat fietsers ze haaks moeten aansnijden. Daardoor komen ze gevaarlijk dicht bij de rijbaan.
Andere snelheidsremmers voor het autoverkeer kunnen worden aangebracht, mits fietsers hier geen hinder van ondervinden. Bijvoorbeeld wegversmallingen waar de fietsstrook achter langs rechtdoor loopt. In elk geval moet de fietsstrook niet worden onderbroken met tegels en richels.

2-Doorgaande fietsroutes rond de gemeente.

– De route langs de dijk tussen Edam en Volendam wordt veel gebruikt door fietsers en automobilisten. Voor voetgangers is er een recreatief pad bovenop de dijk. De weg wordt beheerd door Uitwaterende Sluizen. Er wordt door automobilisten hard gereden. 60 km/uur is toegestaan. Het zou goed zijn als onze gemeente zich sterk gaat maken bij U.S. voor een fietspad tussen Edam en Volendam bovenop de IJsselmeerdijk. De recreatieve route onderaan de dijk zou dan een 30-km-weg kunnen worden. Vooral tussen Edam en Volendam is dit door de vlakbij gelegen Broekgouw een weg binnen de bebouwde kom geworden met toenemend verkeer.

-Het fietspad langs de N247 tussen Edam en Monnickendam is te smal voor de vele fietsers, bromfietsers en voetgangers die er gebruik van maken. Het is een belangrijke route voor de vele scholieren van het Don Bosco en het Atlascollege. Er zijn enkele gevaarlijke oversteekbewegingen, zoals bij de waterzuivering en bij de rietvinkbrug. Er is een toezegging van de Provincie voor het aanleggen van een tweede fietspad aan de oostzijde van de N 247. Bovendien is dit onderdeel van de van te leggen snelfietsroute van Hotel Volendam naar Amsterdam-Noord (metrostation) Hierdoor kunnen veel problemen en gevaarlijke situaties worden opgelost. Wij adviseren onze gemeente dan ook dringend bij de provincie te pleiten om dit fietspad nu eindelijk te gaan aanleggen. Voor de automobilisten levert dit een verbetering op, omdat de stoplichtinstallatie bij de waterzuivering dan kan worden verwijderd.
In de lokale pers werd de aanleg al aangekondigd, maar we hebben daarna niets meer vernomen.

3- De inrichting van de geasfalteerde wegen lokt automobilisten uit tot gevaarlijk rijgedrag. Het gladde asfalt en de lange rechte stukken rijbaan zonder ander verkeer wekken de indruk van gebiedsontsluitingsweg . Het verleidt automobilisten tot hoge snelheden.
De smalle aanliggende fietsstroken bieden geen bescherming.
Deze stroken suggereren, dat fietsers altijd hierbinnen zullen blijven. Automobilisten rekenen daardoor niet op langzame verkeersdeelnemers op de rijbaan. Terwijl fietsers moeten uitwijken buiten de strook bij langsparkeervakken, plassen, putten, of andere obstakels.
Bovendien gebruiken in praktijk veel automobilisten de aanliggende rode stroken als parkeerstrook, inhaalstrook rechtsom en uitvoegstrook.
Oplossingsmogelijkheden: fietspaden geheel scheiden van de rijbaan, bij voorkeur door alternatieve routes. Andere optie is: het snelverkeer drastisch afremmen met bijvoorbeeld wegversmallingen en stringente controles. Gemengd verkeer (dus fietsers op de rijbaan) doet de snelheid van auto’s ook afnemen en is daardoor vaak veiliger dan te smalle fietsstroken.

4-Het stuk fietspad langs N247 binnen de bebouwde kom tegenover busstation In 2015 is hier een nieuw fietspad aangelegd. De situatie is echter niet veiliger, maar gevaarlijker geworden doordat het stoplicht niet bij de fietsersoversteekplaats staat, maar bij de weg. Er moeten drie richtingen tegelijk in de gaten gehouden worden en als het verkeer stilstaat moeten fietsers tussen de auto’s slalommen.foto

Oplossing 1 : het stoplicht naar achteren verplaatsen. Dit is voor alle verkeer de veiligste oplossing.

Oplossing 2: Door wegmarkeringen duidelijk maken dat de doorgaande fietsroute moet worden vrijgehouden.

5-De kruising Torenvalkstraat-Boezelgracht-Scholeksterstraat-Reigerstraat is ook na de verbetering door het aanbrengen van haaientanden gevaarlijk.

Linksafslaande fietsers van Torenvalkstraat naar Boezelgracht worden maar al te vaak bijna geschept door automobilisten die de bocht naar links niet goed nemen.
Oplossing: vluchtheuvel in de Scholeksterstraat

6- Het fietsparkeren in het centrum van Volendam is duidelijk voor verbetering vatbaar. Parkeerplekken in het uitgaanscentrum zijn er nauwelijks en bij winkelcentrum de Havenhof is het erg rommelig, al hebben de aangebrachte “fietsnietjes” wel enige verbetering gebracht.

7- Gevaarlijke obstakels
Op veel plekken m.n. bij bruggetjes staan hinderlijke paaltjes opgesteld. Bij het gebruik van deze paaltjes moet een afweging worden gemaakt tussen het gevaar dat fietsers en voetganger worden gehinderd door roekeloze automobilisten en het gevaar dat fietsers tegen een paaltje rijden. In vele gevallen lijkt het laatste gevaar groter en kan het paaltje beter worden verwijderd.

8- Julianaweg
Bij de nieuwe inrichting van de Julianaweg pleiten wij voor een herstel naar de vroegere situatie met langs de hele weg aan beide zijden vrijliggende fietspaden (net als de voetpaden verhoogd). Op deze drukke weg is het onverantwoord om de fietsers op fietsstroken te laten rijden. Bovendien worden deze stroken steeds vaker door (vracht)auto’s gebruikt als tijdelijke parkeerplaats, zodat fietsers gedwongen worden van de rijweg gebruik te maken.

9- Centrum autovrij
Het gebied rond de Dam en de Gevangenpoortsteeg in Edam en het Europaplein in Volendam zal veel aantrekkelijker worden als het bestempeld wordt als voetgangersgebied, waarin fietsers gedoogd worden. Nu levert het centrum vaak chaotische en gevaarlijke situaties op. Voor toeristen is het hier al helemaal onoverzichtelijk.