Schouw fietspaden Beemster

3

Schouw fietspaden Beemster
Eind van dit jaar houdt de gemeente Beemster op als zelfstandige gemeente te bestaan. De fusie met Purmerend is dan voltooid. De Fietsersbond is jarenlang betrokken geweest bij het overleg over de verkeersveiligheid in de Beemster. Na het uitbreken van het coronavirus is er geen overleg met de commissie veiligheid meer geweest ondanks aandringen onzerzijds.
Met de gemeente Purmerend hebben we vier keer per jaar overleg en we gaan ervan uit dat we binnen dit overleg ook de belangen van de fietsers in de Beemster kunnen bespreken.
Om de kijken hoe het er nu in de Beemster voor staat hebben we in juli een schouw uitgevoerd.
Hierbij hebben we de volgende dorpen bekeken: Zuidoostbeemster, Middenbeemster,
Noordbeemster en tenslotte Westbeemster. We hebben zoveel mogelijk de meest gebruikte fietsverbindingen gereden.
We starten in Zuidoostbeemster
Een belangrijke weg is de Purmerenderweg. Deze weg is een 30 km weg maar is niet als zodanig ingericht. Een reden voor de politie om hier niet op deze snelheid te handhaven. In 2012 werd er al gesproken over het herinrichten van deze straat. De plannen zijn echter nooit uitgevoerd omdat de gemeente eerst de gevolgen van de aansluiting van deze weg op de N 244 wilde afwachten. Ook in de jaren daarna is het stil gebleven, er werden twee bushaltes aangelegd en de bouw van de Tuinbouw-oost heeft voor nog meer verkeersdrukte gezorgd. De Fietsersbond is van mening dat de Purmerenderweg binnenkort aan herinrichting toe is.1
Purmerenderweg Zuidoostbeemster
Jarenlang is er met bewonersgroepen en ouders van kinderen gesproken over de onveilige verkeerssituatie rond de basisschool De Bloeiende Perelaar. Veel ongemak wordt veroorzaakt door ouders die met de auto hun kinderen naar school brengen. De geparkeerde auto’s zorgen voor onoverzichtelijke situaties en de Fietsersbond is van mening dat ouders lopend of met de fiets hun kinderen naar school moeten brengen. Dit bevordert het bewegen van kinderen en ze verkrijgen hierbij verkeersinzicht. De verkeersdrukte zal de komende jaren nog veel meer gaan toenemen want de kinderen uit de Tuinbouw-oost zullen (de inderhaast aangelegde noodbouw) gaan bevolken. Daarom is deFietsersbond voorstander van een parkeervrije zone rond de school
Omgeving Bloeiende Perelaar Oversteek fietsers Purmerenderweg.
We verlaten Zuidoostbeemster en rijden via de Rijperweg naar Middenbeemster. Het fietspad langs de Rijperweg is aan de smalle kant, regelmatig moet je achter elkaar gaan rijden. Twee fietsers kunnen elkaar passeren maar de ruimte blijft krap. In de Middenbeemster kruisen we de Hendrick de Keyserweg en alhoewel het een 30 km gebied betreft moeten de fietsers voorrang verlenen aan het verkeer op deze weg.
Eind fietspad Rijperweg, kruising Hendrick de Keyserweg
In de Middenbeemster slaan we bij de stoplichten rechtsaf via de Middenweg naar de Noordbeemster.
De Middenweg richting Noordbeemster is aan een opknapbeurt toe. Het asfalt is grotendeels versleten en in het dorp is het voor de fietsers gevaarlijk. Automobilisten worden niet gewaarschuwd voor overstekende fietsers naar het vrijliggende fietspad. Iets verderop wordt de snelheid voor gemotoriseerd verkeer verhoogd naar 60 km!
Middenweg in de Middenbeemster
Via het vrijliggende fietspad bereiken we Noordbeemster. Hier ligt een rotonde binnen de bebouwde kom waarbij fietsers geen voorrang hebben. Alhoewel dat tegen ons principe is dat binnen de bebouwde kom fietsers op een rotonde voorrang hebben kunnen we wel begrip hebben voor deze uitzondering. De Oosthuizerweg (N 509) is druk met autoverkeer en ook het OV heeft hier een halte. Wel is het vreemd dat fietsers voorrang moeten verlenen op het verkeer dat de Oosthuizerweg richting de Westdijk rijdt. Dit stuk van de Oosthuizerweg is erg rustig en het is niet nodig dat fietsers hier moeten stoppen.
De Jisperweg ter hoogte van de Westbeemster.
We rijden verder via de Rijperweg met vrijliggend fietspad naar Middenbeemster. Het fietspad in deze plaats kan wel een opknapbeurt gebruiken. Hier en daar is het asfalt versleten en uitgevoerd in zwart in plaats van rood asfalt. Bij de kruising met de stoplichten slaan we rechtsaf en fietsen over de rotonde en de kruising met de Oosthuizerweg.
We fietsen verder via de rustige deel van de Oosthuizerweg en gaan bij de kruising met de Jisperweg richting Westbeemster. In dit plaatsje is veel te doen geweest over het halen en brengen van kinderen naar de basisschool. De gemeente heeft met bebording en een 30 km gebied getracht voor meer veiligheid te zorgen. Ook hier zorgen met name ouders die hun kind met de auto wegbrengen of halen voor de gevaarlijkste situaties.
de Middenweg naar de Zuiderweg. De Middenweg is hier 30 km gebied maar het blijft lastig om schuin over te steken naar het tweerichtingen fietspad.
Middenweg in Middenbeemster, oversteek naar tweerichtingen fietspad.
De cirkel in bijna rond. Het laatste deel rijden we over het fietspad langs de Zuiderweg. Punt van aandacht is de onderdoorgang van de A7. De verlichting van het viaduct laat te wensen over en vooral in het donker is de afscheiding van het fietspad en de berm slecht te zien. Dit deel van het fietspad is in beheer van Rijkswaterstaat. De Fietsersbond heeft regelmatig in de verkeerscommissie aangedrongen op betere belijning en verlichting onder het viaduct. Helaas zonder resultaat.
Tenslotte kunnen we concluderen dat de meeste fietspaden op orde zijn. De Purmerenderweg in de Zuidoostbeemster en de Middenweg in de Middenbeemster zijn aan een opknapbeurt toe. Het viaduct onder de A7 moet beter worden verlicht en de belijning verbeterd.

7
8

Categorieën